cert

Faculty

Name: Dr. Ashok Kumar Sharma
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation : PROFESSOR
Email Id : dr.ashoksharma14@gmail.com

Name: Dr. Jyoti Deepak Kadu
Qualification:B.A.M.S, MD
Designation :PROFESSOR
Email Id : mr.deepkadu@rediffmail.com

Name: Dr. M Reddi Subba Raju
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation : PROFESSOR
Email Id : drmuddululuri@gmail.com

Name: Dr. Dinesh Chandra Bhagbati
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation : PROFESSOR
Email Id : bhagvati@gmail.com

Name: Dr. Reeva Gupta
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSOCIATE PROFESSOR
Email Id : drreeva82@gmail.com

Name: Dr. Anupam Singh
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSOCIATE PROFESSOR
Email Id : arashvanijrsh@yahoo.in

Name: Dr. Ankit Tyagi
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drankittyagi880@gmail.com

Name: Dr. Mayank Tyagi
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation : ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : pathsala18@gmail.com

Name: Dr. Naval Kishore Singh
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation : ASSISTANT PROFESSOR
Email Id :Anantkarnwal179@gmail.com

Name: Dr. Priyanka Singh
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : twinkle.singh13@gmail.com

Name: Mr. Krishna Dutt Sharma
Qualification: M.A SANSKRIT
Designation : ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : shriramamc@rediffmail.com

Name: Dr. Deep Chand
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drdeepchand1980@gmail.com

Name: Dr. Gawali Sarika Suresh
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drsarika@gmail.com

Name: Dr. Neha Roy
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : nhr456@gmail.com

Name: Dr. Ruby Dahiya
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drrjmalik@gmail.com

Name: Dr. Jayaprada S
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drsjayaprada@gmail.com

Name: Dr. Prachi kaushik
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : rnkaushik38@gmail.com

Name: Dr. Marathe Yogesh Balavantro
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : ybmarathe@hotmail.com

Name: Dr. Amit Prabhakar Chougule
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : dr.amit.achougule@gmail.com

Name: Dr. Saritha Akkarapu
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : dhanvantari98@gmail.com

Name: Dr. Subhangi Kailash
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : drganeshsharmadasi15@gmail.com

Name: Dr. Harinder Sharma
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : shreeramamc@rediffmail.com

Name: Dr. Nitin Joshi
Qualification: B.A.M.S, MD
Designation :ASSISTANT PROFESSOR
Email Id : nitinjoshi.044@gmail.com